Zásady zpracování osobních údajů

1 OBECNÁ USTANOVENÍ

1.1 Na ochranu osobních údajů klademe velký důraz. Tyto Zásady zpracování osobních údajů vás informují o tom, jak by.b (provozovatel: Barbora Donathová, se sídlem Barrandovská 177/16, Praha 5, 152 00, IČO: 71470549) dále jen „by.b” nebo též „my“), zpracováváme vaše osobní údaje, jak dále s vašimi osobní údaji nakládáme, chráníme je, o vašich právech a jak je můžete uplatňovat (dále jen „Zásady zpracování osobních údajů”).
Našim cílem je poskytovat komplexní poradenské služby v oblasti zdravého životního stylu, tzv. wellbeing. Poradenství zahrnuje zejména funkční nutriční coaching a funkční trénink (dále jen „služby“).
Doporučujeme vám pečlivě se seznámit s těmito Zásadami zpracování osobních údajů. Poskytnutím vašich osobních údajů potvrzujete, že jste byli informováni o našem zpracování vašich osobních údajů, jak je uvedeno v těchto Zásadách zpracování osobních údajů.

2 KONTAKTNÍ ÚDAJE

Správcem Vašich osobních údajů je Barbora Donathová, se sídlem Barrandovská 177/16, Praha 5, 152 00, IČO: 71470549.

Kontaktní údaje pro jakékoliv záležitosti týkající se ochrany osobních údajů jsou:
Adresa: Barrandovská 177/16, Praha 5, 152 00
Emailová adresa: barbora@spacebyb.com

Vezměte prosím na vědomí, že tyto kontaktní údaje můžeme v budoucnosti změnit. Aktuální kontaktní údaje můžete vždy nalézt v Zásadách zpracování osobních údajů. Aktuální Zásady zpracování osobních údajů jsou uvedeny na internetových stránkách na následujícím odkazu: http://www.spacebyb.com/osobni-udaje.

3 ÚČEL, ROZSAH A DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje zpracováváme několika různými způsoby a pro odpovídající účely uvedené níže.
3.1 Poskytování služeb, obchodní a jiná spolupráce
Zpracováváme Vaše osobní údaje za účelem plnění smluvních povinností, které vůči vám máme. Zejména jde o poskytnutí sjednaných služeb, fakturaci a efektivní komunikaci. Právním základem tohoto zpracování je plnění smluvních povinností.
Za tímto účelem zpracováváme tyto kategorie údajů:
• identifikační údaje;
• obecné informace o životním stylu a pohybových aktivitách;
• kontaktní údaje;
• případně také platební údaje.
Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu nutnou k poskytnutí služby a splnění našich smluvních povinností. V případě, že nás kontaktujete a poskytnete nám Vašeho osobní údaje, avšak k uzavření smlouvy mezi námi a Vámi nedojde, zavazujeme se ukončit zpracování Vašich osobní údajů bez zbytečného odkladu poté, co bude zřejmé, že smlouva uzavřena nebude.
Jestliže jste naším dodavatelem, nebo zaměstnancem našeho dodavatele, můžeme Vaše osobní údaje, zejména jméno, příjmení a kontaktní údaje, zpracovávat pro účely zajištění plnění smlouvy uzavřené mezi námi a dodavatelem, zákonných povinností a pro účely efektivní komunikace. Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu a na základě plnění smlouvy mezi námi a dodavatelem.
Ve výjimečných případech můžeme Vaše osobní údaje zpracovávané dle tohoto článku zpracovávat také po ukončení smlouvy, a to zejména za účelem určení, obrany a vymáhání našich právních nároků.
3.1.1 Poskytování služeb – zpracování údajů o zdravotním stavu
Za účelem poskytování komplexních poradenských služeb v oblasti zdravého životního stylu šitých na míru můžeme zpracovávat mimo jiné i údaje, které mohou mít povahu údajů o zdravotním stavu, tzv. zvláštní kategorie osobních údajů ve smyslu čl. 9 GDPR. Může se jednat především o tyto údaje:
• údaje týkající se anamnézy; údaje o lécích a výživových doplňcích, které užíváte; údaje o alergiích a intolerancích; údaje o kouření, atp.
• údaje, jež vyplynou ze sledování vývoje vašeho zdravotního stavu v průběhu poskytování služeb.
Ke zpracování těchto zvláštních kategorií osobních údajů dochází pouze na základě vašeho souhlasu. Tento můžete kdykoli odvolat prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v článku 2 výše.
Pokud si nepřejete, abychom výše uvedené osobní údaje o Vás zpracovávali (tj. souhlas s jejich zpracováním nám neudělíte nebo jej odvoláte), můžeme Vám i nadále poskytnout poradenství v oblasti zdravého životního stylu, může to však ovlivnit jeho rozsah a míru personalizace.
Vaše osobní údaje zvláštní kategorie zpracováváme po dobu trvání našeho smluvního vztahu (spolupráce) a/nebo dokud svůj souhlas neodvoláte. V případě, že nás kontaktujete a poskytnete nám osobní údaje zvláštní kategorie, avšak ke spolupráci nedojde, zavazujeme se ukončit zpracování těchto Vašich osobních údajů bez zbytečného odkladu poté, co bude zřejmé, že spolu nebudeme spolupracovat.
3.2 Zasílání novinek; statistika
Vaše kontaktní údaje můžeme zpracovávat za účelem zasílání novinek, obchodních nabídek a dalšího personalizovaného obsahu (obchodní sdělení).
Účelem zpracování je informovat Vás o novinkách, nabídnout Vám personalizovaný obsah a služby a informovat Vás o námi organizovaných akcích, o kterých si myslíme, že by Vás mohly zajímat. Vaše údaje můžeme zpracovávat i pro vlastní statistické účely.
Zpracování vašich osobních údajů je založeno na našem oprávněném zájmu. Zasílání obchodních sdělení je v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
3.3 Cookies
Používáme cookies, které jsou nezbytné pro řádné fungování našeho webu www.spacebyb.com.
Cookies používáme proto, abychom porozuměli užívání našeho webu, zlepšili jeho obsah a poskytované služby. Cookies můžeme používat například k přizpůsobení Vaší zkušenosti s webem Vašim osobním potřebám. Cookies můžeme používat také k tomu, abychom Vám nabízeli produkty a služby. Data získaná prostřednictvím cookies můžeme kombinovat s dalšími údaji, které nám poskytnete.
Užívání cookies můžete nastavit ve svém webovém prohlížeči.

4 SDÍLENÍ A PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ (PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ)

4.1.1 Osobní údaje, které shromažďujeme výše popsanými způsoby, můžeme sdílet se třetími stranami, které zajišťují některé služby související se zajištěním naší činnosti, zejména IT služby či administrativní podporu, poradenské služby či audit. V případě, že budou tyto subjekty v postavení zpracovatelů osobních údajů, uzavřeme s nimi zpracovatelské smlouvy v souladu s článkem 28 GDPR.
4.1.2 Vaše osobní údaje nepředáváme do mimo oblast EU/EHS.

5 ZABEZPEČENÍ DAT

Zavedli jsme a udržujeme nezbytná přiměřená technická a organizační opatření, vnitřní kontroly a procesy bezpečnosti informací v souladu s nejlepší obchodní praxí odpovídající možnému hrozícímu riziku pro Vás jako subjekt údajů. Zároveň zohledňujeme stav technologického vývoje s cílem chránit Vaše osobní údaje před náhodnou ztrátou, zničením, změnami, neoprávněným zveřejněním nebo přístupem. Tato opatření mohou mimo jiné zahrnovat zejména, pravidelné zálohování, postupy pro obnovu dat a řízení incidentů, softwarová ochrana zařízení, na kterých jsou uložena osobní data atd.

6 VAŠE PRÁVA JAKO SUBJEKTU ÚDAJŮ

Pokud jste udělil/a souhlas se zpracováním údajů, můžete vůči nám jakožto správci Vašich osobních údajů uplatnit jakékoli právo uvedené v tomto článku 6. Pokud jsou Vaše osobní údaje zpracovávány na základě jiného právního titulu, můžete vůči nám uplatnit níže uvedená práva přiměřeně.
O přijatém opatření nebo vymazání Vašich osobních údajů nebo omezení zpracování v souladu s Vaším požadavkem budeme informovat každého příjemce, kterému byly Vaše údaje poskytnuty podle článku 4 těchto Zásad zpracování osobních údajů, pokud takové sdělení bude možné a/nebo nebude vyžadovat nepřiměřené úsilí.
Pokud si přejete uplatnit některé z níže uvedených práv a/nebo získat příslušné informace, kontaktujte nás prosím prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v článku 2 výše.
Při uplatnění své žádosti budete požádáni o poskytnutí některých identifikačních informací, které jste nám poskytli. Poskytnutí takových údajů je nezbytné pro ověření, zda byl příslušné požadavek zaslán Vámi. Odpovíme Vám nejpozději do jednoho měsíce po obdržení Vaší žádosti, přičemž si však vyhrazujeme právo ve výjimečných případech tuto lhůtu prodloužit o dva měsíce.
6.1 Co můžete požadovat (souhrn)
Máte právo požadovat přístup ke svým osobním údajům, které jako správce osobních údajů zpracováváme, právo na jejich opravu, vymazání nebo přenos (např. přenos vašich osobních údajů k jinému poskytovateli služeb), právo podat námitky a právo požadovat omezení našeho zpracování. Můžete také kdykoliv vzít zpět souhlas, který jste nám udělili.
6.2 Oprava Vašich osobních údajů
Podle platné právní úpravy máte právo na opravu Vašich osobních údajů, které s námi sdílíte.
Přijímáme přiměřená opatření k zajištění toho, abyste mohli udržovat Vaše osobní údaje přesné a aktuální. Vždy nás můžete kontaktovat s dotazem, zda stále zpracováváme Vaše osobní údaje.
Pokud se domníváte, že jsou Vaše osobní údaje, které zpracováváme, nepřesné nebo neúplné, můžete nás požádat o aktualizaci Vašich osobních údajů. Ověříme Vaši identitu a Vaše osobní údaje neprodleně aktualizujeme.
6.3 Vymazání Vašich osobních údajů
Můžete nás kdykoliv požádat o vymazání svých osobních údajů. Pokud nás oslovíte s takovou žádostí, smažeme bez zbytečného odkladu všechny Vaše osobní údaje, které máme, pokud Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro plnění smluvních nebo zákonných povinností či pro ochranu našich oprávněných zájmů.
6.4 Odvolání Vašeho souhlasu
Jednou udělený souhlas můžete kdykoliv odvolat bez uvedení důvodu. Za účelem odvolání souhlasu nás prosím kontaktujte prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v článku 2 výše. Vaše osobní údaje zablokujeme proti jakémukoliv dalšímu zpracování.
Vezměte prosím na vědomí, že odvolání Vašeho souhlasu nemá vliv na zákonnost jakéhokoliv zpracování prováděného na základě Vámi dříve uděleného souhlasu.
6.5 Zpřístupnění a přenositelnost Vašich osobních údajů
Máte právo získat osobní údaje týkající se Vaší osoby a osobní údaje, které jste nám poskytli, a to v běžně používaném a strojově čitelném formátu. Pokud to budete požadovat a bude-li to technicky proveditelné, zašleme Vaše osobní údaje třetí straně (jinému správci údajů), kterou uvedete ve Vaší žádosti, za předpokladu, že takový požadavek nebude mít negativní vliv na práva a svobody jiných osob.
6.6 Námitky proti zpracování
Máte právo vznést kdykoliv námitku proti zpracování osobních údajů, které zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu. Pokud se na naší straně neprokážou závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo nebude-li další zpracování nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků, nebudeme osobní údaje dále zpracovávat.
6.7 Omezení zpracování
Pokud nás požádáte o omezení zpracování svých osobních údajů, např. v případě, kdy zpochybňujete přesnost, zákonnost nebo naši potřebu zpracovávat Vaše osobní údaje, omezíme zpracovávání vašich osobních údajů na nezbytné minimum (uložení), případně je budeme zpracovávat pouze pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, nebo z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby, nebo jiných omezených důvodů předepsaných platnými právními předpisy. Pokud dojde ke zrušení omezení a my budeme ve zpracovávání Vašich osobních údajů pokračovat, budeme Vás o tom bez zbytečného odkladu informovat.
6.8 Stížnost u úřadu pro ochranu osobních údajů
Máte právo podat stížnost týkající se našeho zpracovávání údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

7 AKTUALIZACE ZÁSAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Průběžně můžeme Zásady zpracování osobních údajů upravovat či aktualizovat. Jakékoli změny těchto Zásad zpracování osobních údajů se stanou účinnými po zveřejnění aktualizovaných Zásad zpracování osobních údajů na následujícím odkazu: http://www.spacebyb.com/osobni-udaje.